ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!

Σας ανακοινώνουμε ότι η εταιρία μας λόγω των ημερών θα παραμείνει κλειστή από Πέμπτη 28/4/16 έως και Τρίτη 3/5/16

Καλή ανάσταση !!!

   
Ίδρυση εταιρίας ΙΚΕ με κεφάλαιο 1 ευρώ - 4.6 out of 5 based on 40 votes

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

etairia-ikeΤΩΡΑ η εταιρία Διεκπεραιώσεις.gr πρωτοπορώντας σας δίνει τη δυνατότητα να ιδρύσετε τη δική σας Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με αρχικό κόστος κεφαλαίου μόνο 1€.

από 250 € συν ΦΠΑ

 

 Δείτε εδώ σε ποια ζώνη κάλυψης ανήκετε 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις - δικαιολογητικά για την ίδρυση ΙΚΕ:  

Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε., καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.

 • Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν. Παρέχονται και στην υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop)

Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής

 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας

 • Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε.,

  1. ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

  2. εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων

 • Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία

 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

 Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή

 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα

 • Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» (Μ3), και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» (Μ7), προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ. Παρέχονται και στην υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop)

Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά

 • Εξουσιοδότηση των ιδρυτών που θα τη βρείτε ΕΔΩ!!! με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους

 • Τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ

 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας

 

Το τελικό βήμα αποτελεί η μετάβαση στην υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) στο οικείο επιμελητήριο και η κατάθεση των δικαιολογητικών

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να μιλήσετε με τον λογιστικό μας σύμβουλο καλέστε μας στο 210. 95. 19050 - 1 ή στο 6972. 400. 927

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας

Ευχαριστούμε

   
 Κοστολόγηση Υπηρεσιών

- Κοστολόγηση Υπηρεσιών -

Δείτε τις τιμές των υπηρεσιών μας βάσει της περιοχής που ανήκετε

   

Διεύθυνση: Ηλέκτρας 11, 17673, Καλλιθέα

Τηλέφωνο:  210 95 19050-1

Κινητό:    6972 400927

Fax:       210 95 19 059

e-mail: info@diekpereoseis.gr